fbpx
Select Page

Konoko d.o.o. za usluge i turistička agencija

Čret 24, 10000 Zagreb, HRVATSKA

Opći uvjeti organizacije putovanja

1. OSNOVNE UPUTE

Opći uvjeti putovanja Organizatora putovanja, zajedno sa Ponudom, Programom putovanja, Uvjetima plaćanja, Uvjetima osiguravajućeg društva i ostalim priloženim ispravama, sastavni su dio svakog Ugovora o organiziranju paket aranžmana ili vouchera kojega zaključuju turistička agencija Konoko d.o.o. (u daljnjem tekstu: turistička agencija) i putnik (u daljnjem tekstu: ugovaratelj putovanja). Opći Uvjeti putovanja Organizatora putovanja nadopunjuju Ugovor o organiziranju putovanja.

Potpisivanjem ugovora o organiziranju paket aranžmana u papirnatom obliku, Korisnik usluge/putnik potvrđuje da je upoznat sa svim ugovornim obvezama te pravima iz Ugovora, te da je suglasan sa Ugovorom o organiziranju paket aranžmana, te Općim uvjetima putovanja, Ponudom, Programom putovanja, Uvjetima plaćanja i ostalim priloženim ispravama koje čine sastavni dio Ugovora.

2. OBVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA

Organizator putovanja se obvezuje Korisniku usluge/putniku izvršiti usluge predviđene prihvaćenom Ponudom, u skladu s Programom putovanja i Ugovorom o organiziranju paket aranžmana te skrbiti o pravima i interesima putnika, u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu, Zakonom o obveznim odnosima, Zakonom o zaštiti potrošača, te poslovnim običajima u turističkoj djelatnosti. Organizator putovanja je dužan pri izboru izvršitelja usluga postupati pažnjom dobrog organizatora putovanja. Organizator putovanja odgovara za štetu koju je putnik pretrpio kao rezultat nesukladnosti u vezi s ugovorenim putovanjem u paket-aranžmanu, osim ako Organizator putovanja dokaže da se nesukladnost može pripisati putniku, ili se nesukladnost može pripisati trećoj osobi koja nije povezana s pružanjem usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu i da je nesukladnost nepredvidiva ili neizbježna, ili ako je do nesukladnosti došlo zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći. Organizator putovanja ograničava iznos naknade štete za štete koje nisu posljedica tjelesne ozljede ili za štete koje Organizator putovanja nije prouzročio namjerno ili nepažnjom na iznos trostruke ukupne cijene paket-aranžmana.

3. OBVEZE KORISNIKA USLUGE/PUTNIKA

Korisnik usluge/putnik dužan je platiti Organizatoru putovanja ugovorenu cijenu za putovanje u skladu sa Ponudom, Uvjetima plaćanja i ovim Uvjetima putovanja, navedenim iznosima i rokovima plaćanja. Korisnik usluge/putnik je dužan na zahtjev Organizatora putovanja pravodobno dostaviti sve podatke potrebne za organiziranje putovanja. Korisnik usluge/putnik dostavlja podatke organizatoru putovanja u pisanom obliku na obrascu koje će mu dostaviti Organizator putovanja.

 Korisnik usluge/putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegove osobne isprave i njegova prtljaga ispunjavaju uvjete predviđene graničnim, carinskim,  sanitarnim, monetarnim i drugim propisima država u kojima se boravi ili kroz koje se prolazi. Korisnik usluge/putnik je dužan na zahtjev Organizatora putovanja pravodobno dostaviti sve podatke potrebne za organiziranje putovanja. Korisnik usluge/putnik za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente. Putnik je prilikom prijave ili do isteka roka koji je naveden u programu dužan Organizatoru putovanja dostaviti sve potrebne podatke i dokumente za ishođenje vize za zemlju u koju se putuje. Organizator putovanja ne jamči ishođenje vize. Ukoliko putnik ne ispuni navedene obaveze ili mu zahtjev za ishođenjem vize bude odbijen, smatrat će se da je putnik raskinuo Ugovor o putovanju u paket-aranžmanu. Obveza korisnika usluge/ugovoratalja putovanja je nakon zaprimanja ugovora, primljeni ugovor e-mailom potpiše i dostaviti u ured Turističke agencije Konoko (pošta) ili skeniranog poslati na mail info@konoko.hr. Korisnik usluge/putnik odgovara za štetu koju prouzroči neispunjenjem navedenih obveza. Korisnik usluge/putnik je dužan dostaviti organizatoru putovanja potrebne podatke za putno osiguranje najkasnije 30 dana prije planiranog putovanja.

4. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni smještajni kapaciteti i prijevozna sredstva koje Organizator nudi u svojim programima opisani su prema pravilima odredišne zemlje odnosno službenoj kategorizaciji lokalne turističke organizacije u vrijeme izdavanja programa.

Prehrana, komfor, kao i druge usluge pojedinih mjesta i zemalja su različite i nisu usporedivi.

5. POTREBAN BROJ PUTNIKA U GRUPI

Za sve ponude koje se odnose na grupna putovanja napravljena je cijena sa brojem plaćenih mjesta u grupi. Ukoliko grupa nema dovoljno putnika u odnosu na kalkulirani broj nadoplaćuje za prazna mjesta do kalkuliranog broja. Organizator putovanja ostavlja mogućnost u ponudi definirati i više cijena sa manjim i većim brojem plaćenih mjesta pa će Organizator u trenutku kada bude poznat stvarni broj putnika primijeniti cijenu koja odgovara stvarnom broju plaćenih mjesta u grupi.

Izuzetak su aranžmani koji su označeni kao “programi sa fiksnom cijenom” kod kojih organizator putovanja preuzima rizik popunjavanja praznih mjesta u grupi, a putnici pristaju dijeliti prijevozno sredstvo (autobus ili plovilo) sa drugom grupom.

6. PRIJAVE I UPLATE

Prijave za putovanja, primaju se isključivo pisanim putem na mail Organizatora putovanja info@konoko.hr. prilikom prijave svaki je putnik dužan dati sve podatke i dokumente koje zahtijeva određeni program putovanja. Svaka prijava postaje punovažna uplatom predujma. (voucher odnosno Ugovor).

Prilikom prijave za paket aranžman, ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno, putnik uplaćuje predujam u iznosu od 30% od ukupne cijene aranžmana po osobi, dok se preostalih 70% iznosa do pune cijene aranžmana obvezuje uplatiti najkasnije 30 dana prije početka putovanja. Ako putnik ne uplati preostali iznos najkasnije do navedenog roka, agencija će automatski (bez pismenog/usmenog ili bilo kakvog drugog kontakta ili obavijesti) otkazati putniku navedeno putovanje te zadržati uplaćeni iznos predujma. Putnik se u cijelosti odriče prava na kamatu na djelomične ili ukupne jednokratne uplate, kao i na kamatu po osnovi obročnih predujmova koje je turističkoj agenciji uplatio više od mjesec dana prije početka zakazanog putovanja

7. IZMJENA UVJETA ARANŽMANA

Ukoliko je Organizator putovanja, prije početka paket-aranžmana, prisiljen znatno izmijeniti bilo koje od glavnih obilježja usluga putovanja, ili ne može ispuniti ugovorene posebne zahtjeve putnika ili predloži povećanje cijene paket aranžmana više od 8%, Korisnik putovanja/putnik, može u razumnom roku od 8 dana, prihvatiti predloženu izmijenu ili raskinuti Ugovor bez plaćanja naknade za raskid Ugovora. Ako izmjene Ugovora o putovanju u paket-aranžmanu imaju za posljedicu nižu kvalitetu, Korisnik putovanja/putnik ima pravo na primjereno sniženje cijene. Ako putnik u ostavljenom razumnom roku od 8 dana, ne obavijesti organizatora o svojoj odluci, Ugovor se smatra raskinutim.

8. CIJENA PUTOVANJA

Cijena svakog turističkog aranžmana definirana je ponudom i Uvjetima plaćanja.

Iznos predujma i rok uplate Predujma definiran je u Ponudi.

Cjelokupni trošak putovanja potrebno je podmiriti do datuma navedenog u Ponudi.

U slučaju nepridržavanja uvjeta otplate aranžmana Organizator putovanja nije dužan Korisniku usluge/putniku osigurati mjesto u hotelu, brodu ili autobusu te će se u tom slučaju Ugovor smatrati raskinutim na štetu Korisnika usluge/putnika uz naknadu stvarno nastalog troška (punu cijenu brodske karte i troškova autobusnog prijevoza i sl.) i naknadu u određenom postotku od ugovorene cijene aranžmana, bez obveze prethodnog usmenog ili pisanog upozoravanja ugovaratelja. Troškovi svih putovanja uvijek moraju biti podmireni prije puta. 

Ovi uvjeti plaćanja ne vrijede u slučaju korporativnog turizma. Uvjeti plaćanja u tom slučaju definirani su posebnim ugovorom između naručitelja i organizatora putovanja.

9. EUROPSKA KARTICA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Europska kartica za zdravstveno osiguranje (EKZO) je besplatna kartica koja u državama članicama EU omogućava korištenje zdravstvenih usluga koje su s medicinskog gledišta nužne, uzimajući u obzir prirodu usluga i dužinu očekivanog boravka, a kod ugovornih pružatelja zdravstvenih usluga. EKZO nije alternativa putnom osiguranju. Ona ne pokriva troškove privatne zdravstvene zaštite ili troškove poput spašavanja pacijenta prilikom nezgode, zračni prijevoz natrag u domovinu ili ukradeno ili izgubljeno vlasništvo. Stoga je preporučljivo uz EKZO imati i odgovarajuće putno osiguranje.

10. OSIGURANJE (nesolventnost, od odgovornosti, putno)

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu Organizator putovanja za svaki paket-aranžman ima osiguranju jamčevinu, za slučaj nesolventnosti radi povrata putniku svih novčanih sredstava plaćenih od strane Korisnika putovanja/putnika ili u ime Korisnika putovanja/putnika u vezi s Ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu za ugovorene usluge čije je izvršenje izostalo, ili koje neće biti izvršene, ili će tek djelomično biti izvršene, zbog nesolventnosti ili stečaja Organizatora putovanja te radi naknade Korisniku putovanja/putniku troškova nužnog smještaja, prehrane i povratka Korisnika putovanja/putnika s putovanja u mjesto polaska u zemlji i inozemstvu, kao i sve nastale tražbine po toj osnovi, koji su prouzročeni zbog nesolventnosti ili stečaja Organizatora putovanja, ako je ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu uključen prijevoz Korisnika putovanja/putnika. Korisnik putovanja/putnik na temelju tog Ugovora o putovanju  u paket aranžmanu ima mogućnost neposrednog ostvarenja prava na naknadu od društva Croatia osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb, telefon: 0800.1884, faks: 01.6332.020, e-mail: info@crosig.hr, broj police osiguranja jamčevine 0000000000000. Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu Organizator putovanja  ima sa društvom Croatia osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, telefon: 0800.1884, faks: 01.6332.020, e-mail: info@crosig.hr, broj police osiguranja 000000000000 sklopljen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koju prouzroči Korisniku putovanja/putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranžman. 

Organizator putovanja će ponuditi Korisniku putovanja/putniku osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje za slučaj otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti, te će staviti na raspolaganje informaciju o sadržaju tih osiguranja te opće uvjete ugovora o osiguranju.

11. PROMJENA PROGRAMA

Turistička agencija će realizirati program putovanja u cijelosti, osim u slučaju izvanrednih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, elementarne nepogode, intervencija nadležnih tijela državnih službi i sl.).

Turistička agencija ima pravo promijeniti program, ako nastupe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. Ugovoreni smještaj je moguće zamijeniti i to samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret turističke agencije. Ukoliko turistička agencija prije početka putovanja učini značajne promjene u bitnim sastojcima putovanja (program, smještaj, cijena i sl.), dužna je bez odgađanja o tome hitno obavijestiti putnika i ponuditi mu izmijenjeni ugovor. Putnik može u roku od 3 radna dana, računajući od dana primitka pisane obavijesti turističke agencije, izmijenjeni ugovor prihvatiti ili odbiti. U slučaju odbitka ili ne javljanja putnika na ponudu, turistička agencija se obvezuje i to u roku od 7 radnih dana, putniku vratiti uplaćeni dio cijene. Ukoliko putnik prihvati ponuđeni izmijenjeni ugovor, zamjensko putovanje se smatra novim ugovorom o putovanju, a putnik se po toj osnovi odriče svih svojih potraživanja prema turističkoj agenciji, a s osnova prvotnog ugovora. Ukoliko turistička agencija nakon početka putovanja nije pružila veći/manji dio ugovorenih usluga, a sve iz razloga izvanrednih vanjskih okolnosti koje nije mogla predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, može u dogovoru s putnikom i uz njegovu suglasnost, izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja, na svoj teret u odnosu na sklopljeni ugovor, s time da se putnik u tom slučaju odriče prava na potraživanje naknade štete po osnovi potraživanja koja bi mogla nastati s osnova međusobno ugovorenih i izmijenjenih dijelova programa, odnosno izmijenjenog dijela putovanja u odnosu na sklopljeni ugovor o putovanju.

12. PRAVO PUTNIKA NA RASKID UGOVORA O PUTOVANJU U PAKET-ARANŽMANU I PRAVO ODUSTAJANJA PRIJE POČETKA PAKET-ARANŽMANA

Korisnik putovanja/putnik može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu u bilo kojem trenutku prije početka paket-aranžmana, a Organizator putovanja može od Korisnika putovanja/putnika zahtijevati plaćanje primjerena naknade za raskid ugovora, koja ovisi od o razdoblju između trenutka raskida ugovora i početka paket-aranžmana. Organizator putovanja ima pravo na naknadu troškova do trenutka odustajanja (npr. trošak autobusne karte, avionske karte, brodske karte i dr. stvarno nastali troškovi koji su nastali do trenutka otkazivanja putovanja) te odgovarajući postotak od razlike ugovorene cijene aranžmana i stvarno nastalih troškova i to:

1. za sva odustajanja od trenutka sklapanja Ugovora i/ili prve uplate ugovaratelja do najkasnije 60. dana prije početka putovanja organizator putovanja ima pravo zahtijevati naknadu 20% od razlike punog iznosa ugovorene cijene putovanja i stvarno nastalih troškova.

2. za sva odustajanja od 59. do 30. dana prije početka putovanja organizator putovanja, osim stvarno nastalih troškova, ima pravo zahtijevati naknadu u visini 40% od razlike punog iznosa ugovorene cijene putovanja i stvarno nastalih troškova.

3. za sva odustajanja od 29. do 15. dana prije početka putovanja organizator putovanja, osim stvarno nastalih troškova, ima pravo zahtijevati naknadu u visini 60% od razlike punog iznosa ugovorene cijene putovanja i stvarno nastalih troškova.

4. za sva odustajanja od 14. do 0. dana prije planiranog puta, organizator putovanja ima pravo zahtijevati naknadu u visini 100% od ugovorene cijene putovanja.

U slučaju nedolaska na putovanje bez prethodnog otkaza, Organizator putovanja ima pravo zahtijevati naknadu u visini 100% od ugovorene cijene putovanja. Sva odustajanja moraju se prijaviti napismeno. Organizator putovanja dužan je na zahtjev Korisnika putovanja/putnika obrazložiti iznos naknade za raskid Ugovora. Korisnik putovanja/putnik ima pravo raskinuti Ugovor o putovanju paket-aranžmana prije početka paket-aranžmana bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid Ugovora u slučaju izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, a koje su nastupile na odredištu ili njegovoj neposrednoj blizini i koje znatno utječu na ispunjenje paket-aranžmana ili koje znatno utječu na prijevoz putnika na odredište. Organizator putovanja dužan je Korisniku putovanja/putniku vratiti sva plaćanja izvršena u korist putnika umanjena za primjerenu naknadu za raskid Ugovora, bez nepotrebnih odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od raskida Ugovora o putovanju u paket-aranžmanu.

13. PRAVO ORGANIZATORA NA RASKID UGOVORA O PUTOVANJU U PAKET-ARANŽMANU I PRAVO ODUSTAJANJA PRIJE POČETKA PAKET-ARANŽMANA

Organizator putovanja može otkazati putovanje u potpunosti ili djelomično, ukoliko prije ili za vrijeme njegova trajanja nastupe izvanredne okolnosti koje se kao takve ne mogu izbjeći niti otkloniti, a čiji nastup bi u vrijeme objave i prodaje programa, organizatoru bio opravdan razlog da se program ne objavi, odnosno da se za navedeno putovanje ne primaju prijave. Organizator putovanja također može otkazati putovanje ako se ne prijavi neophodno potreban broj korisnika usluge/putnika koji je za to putovanje predviđen. Uz program svakog putovanja, organizator putovanja je dužan navesti minimalno potreban broj korisnika usluge/putnika, da bi uopće došlo do realizacije putovanja. Organizator putovanja preuzima obvezu obavijestiti korisnike usluge/putnike o otkazu putovanja i to najmanje: 5 dana prije početka paket aranžmana te im po osnovi otkaza putovanja, vratiti cjelokupno uplaćeni iznos putovanja, a isti se odriču prava potraživanja eventualne naknade štete od strane Organizatora putovanja.

14. IZVRŠENJE UGOVORA

Organizator putovanja odgovoran je za izvršenje usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu, bez obzira na to mora li te usluge izvršiti sam ili ih moraju izvršiti drugi pružatelji usluga putovanja. Korisnik usluge/putnik je dužan, bez nepotrebnog odgađanja i vodeći računa o okolnostima, obavijestiti Organizatora putovanja o svakoj nesukladnosti koju utvrdi tijekom ispunjenja usluge putovanja obuhvaćene ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu, a Organizator putovanja je dužan ispraviti tu nesukladnost, osim ako to nije moguće ili ako bi otklanjanje nesukladnosti prouzročilo nerazmjerne troškove uzimajući u obzir razmjer nesukladnosti i vrijednost usluga putovanja na koje nesukladnost utječe. Ako Organizator putovanja ne ispravi nesukladnost Korisnik usluge/putnik ima pravo na sniženje cijene i naknadu štete. Ako organizator ne ispravi nesukladnost koju je dužan ispraviti u razumnom roku koji je odredio Korisnik usluge/putnik, Korisnik usluge/putnik to može učiniti sam te zahtijevati naknadu nužnih troškova. Korisnik usluge/putnik nije dužan odrediti organizatoru razuman rok za ispravljanje nesukladnosti ako je organizator odbio ispraviti nesukladnost ili ako je nesukladnost potrebno ispraviti odmah. Ako znatan dio usluga putovanja nije moguće pružiti u skladu s Ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu, Organizator putovanja je dužan radi nastavka paket-aranžmana ponuditi Korisniku usluge/putniku odgovarajuće alternativne aranžmane, po mogućnosti jednake ili više kvalitete od onih navedenih u Ugovoru, bez dodatnih troškova za putnika, uključujući i u slučaju kada Korisniku usluge nije pružen povratak u mjesto polazišta onako kako je ugovoreno. Ako Organizator putovanja predloži alternativni putni aranžman čija je posljedica paket-aranžman niže kvalitete od one navedene u Ugovoru o putovanju u paket-aranžmanu, Organizator putovanja je dužan Korisniku usluge/putniku odobriti primjereno sniženje cijene.

15. PRTLJAGA

Prijevoz prtljage do određene težine, koju određuje prijevoznik je uključen u cijenu paket aranžmana i ne naplaćuje se dodatno. Kod autobusnog prijevoza Korisnicima usluge/putnicima je dozvoljen 1 komad ručne prtljage i 1 komad prtljage koji ide u prtljažni prostor autobusa – kofer čiji zbroj po dimenzijama (dužina, dubina i širina) ne prelazi 158 cm. U slučaju veće prtljage Organizator putovanja ima pravo odbiti predimenzioniranu prtljagu. Organizator putovanja ne preuzima odgovornost za izgubljenu, ukradenu ili oštećenu prtljagu i imovinu Korisnika usluge/putnika koju je ponio sa sobom na putovanje. Prijave za izgubljenu prtljagu Korisnik usluge/putnik upućuje prijevozniku ili hotelu. 

16. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Organizator putovanja prikuplja osobne podatke Korisnika usluga/putnika za potrebe ispunjenja ugovorenih aranžmana /usluga, radi komunikacije sa Korisnikom usluga/putnikom, radi zadovoljavanja legitimnih interesa Organizatora putovanja te nužnog poštovanja zakonskih obveza Organizatora putovanja. Organizator putovanja može osobne podatke Korisnika usluga/putnika iznijeti u treću zemlju isključivo radi ispunjenja ugovorenih aranžmana/usluga. Organizator putovanja može osobne podatke Korisnika usluga/putnika dostaviti osiguravajućem društvu, radi sklapanja putnog osiguranja. Osobni podaci Korisnika putovanja/putnika Organizator putovanja čuvati će u bazi podataka a sve sukladno Pravilima Organizatora putovanja o prikupljanju, obradi i korištenju te zaštiti osobnih podataka.

17. PODNOŠENJE PRIGOVORA

Korisnik usluge/putnik ima pravo na podnošenje pisanog prigovora elektroničkom poštom ili poštom Organizatoru putovanja, (info@konoko.hr; KONOKO d.o.o., Zagreb, Čret 24) za vrijeme radnog vremena, a Organizator putovanja dužan je potvrditi primitak pisanog prigovora. 

Organizator putovanja dužan odgovoriti na prigovor Korisnika usluge/putnika, i to u roku od 15 dana po primitku prigovora i to putem elektroničke pošte ili pisanom preporučenom pošiljkom. Organizator putovanja dužan je u poslovnim prostorijama i na mrežnim stranicama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora te voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora najmanje godinu dana od dana primitka pisanog prigovora.

18. IZVANSUDSKO I SUDSKO RJEŠAVANJE SPOROVA

Organizator putovanja se obvezuje sve nastale sporove prvenstveno riješiti mirnim putem i dogovorom sa drugom stranom. U slučaju nemogućnosti rješavanja sporova mirnim putem ovim se za sudsko rješavanje sporova određuje mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

19. OSTALI UVJETI

Organizator putovanja jamči mjesta u za sve prijave sa uplaćenim predujmom najkasnije do termina koji je definiran u svakoj pojedinoj Ponudi i Programu putovanja. Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret Organizatora putovanja. Organizator putovanja zadržava pravo promjene prijevoznika u skladu sa općim uzancama u turizmu kao i pravo promjene rasporeda izleta po danima u višednevnom turističkom paket aranžmanu. Sva vremena polazaka brodova i autobusa navedena u programu putovanja su okvirna i mogu varirati s obzirom na uvjete i moguće probleme u prometu, vremenske uvjete, kašnjenje putnika … i slično. U samom tekstu Programa putovanja spominju se razni muzeji, parkovi i ostali objekti od interesa. U cijenu aranžmana uključene su sve ulaznice koje se u Ponudi i Programu putovanja navode u dijelu označenim pod „cijena uključuje“. Sve ulaznice koje se ne spominju nisu uključene u cijenu paket aranžmana. Usluga hrane u hotelima, ukoliko nije drugačije napisano, je kontinentalni doručak i poslužena večera i ručak. Usluga buffet, self service ili švedski stol je upgrade usluga i mora biti izričito navedena u tekstualnom dijelu Ponude ili u dijelu Ponude „cijena aranžmana uključuje“. Usluga hrane u svim programima putovanja podrazumijeva standardnu hotelsku hranu. Organizator putovanja ne može se obvezati da će osigurati hranu u ponuđenom paket aranžmanu prema posebnom režimu prehrane (bezglutenska, košer, vegetarijanska, veganska…). Takva usluga mora se unaprijed naručiti i dodatno platiti, a usluga je moguća isključivo ukoliko je hotel ili restoran iz ponude u mogućnosti osigurati takvu prehranu. Voditelj putovanja grupe ne smije pričati u muzejima i lokalitetima. Za sve muzeje, objekte od interesa i razglede gradova postoji mogućnost doplate za lokalne turističke vodiče ili kustose. Takva usluga mora se naručiti unaprijed i dodatno platiti (osim u slučajevima kada je to već uključeno u paket aranžman). Korisnici usluge/putnici dužni su pridržavati se kućnog reda u prijevoznim, ugostiteljskim i hotelskim objektima. U slučaju nepoštivanja ovih obaveza Korisnici usluge/putnici odgovaraju za počinjenu štetu, te se obvezuju istu i podmiriti. Ukoliko se radi o turističkom aranžmanu gdje hotelijeri odnosno charter kompanije inzistiraju na depozitu, navesti ćemo u Uvjetima plaćanja   način plaćanja depozita. Visinu depozita utvrđuje hotelijer odnosno charter agencija. Depozit prikuplja Organizator putovanja (ili predstavnik agencije) i polaže ga na recepciji hotela ili u uredu charter agencije. Depozit se vraća u cijelosti ukoliko nije bilo štete. Informaciju o visini depozita Korisnici usluge/putnici mogu zatražiti od Organizatora putovanja prije puta. Na svim destinacijama za sve objekte od interesa potrebne su ulaznice koje se naknadno mogu ugovoriti. Svaki Korisnik usluge/putnik mora postupiti u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu i Zakonom o zaštiti potrošača te u slučaju posebnih zahtjeva i dodatnih programa iste pisanim putem ugovoriti sa Organizatorom putovanja, te Organizatoru putovanja na taj način omogućiti korekciju cijene. Za kupnju svake ulaznice potrebna je posebna organizacija, pa su u cijenu posebnih zahtjeva Korisnika usluge/putnika odnosno dodatnog programa osim samog troška ulaznice ukalkulirani i troškovi korištenja autobusa, dodatne kilometraže i parkiranja za autobus, troškovi rezervacije za ulazak u točno dogovoreno vrijeme (bez čekanja u redu), ulaznica za osobe u pratnji grupe, bankovni troškovi, doprinosi i porezi prema hrvatskim zakonima i troškovi same organizacije. Obavijest o mjestu i okvirnom vremenu polaska i povratka objavljena je u ponudi. Planirano vrijeme polaska podrazumijeva mogućnost kašnjenja i odstupanja od vremena koje je planirano u idealnim uvjetima. Do kašnjenja u polasku može doći zbog neplaniranih situacija kao što su: kašnjenje putnika, kašnjenje autobusa na postavu i polazak, policijska inspekcija autobusa, problema sa utovarom kofera u prtljažni prostor autobusa, itd… Organizator putovanja posebno upozorava Korisnike usluga/putnike da se na gotovo svim europskim destinacijama voda iz slavine ne pije već se zbog sigurnosti preporuča kupnja negazirane vode u bocama. Sobe se uvijek moraju osloboditi (check out), prtljaga i stvari putnika iznijeti van iz sobe, najkasnije do 10,00 sati. U sobe se najranije (check in) može ući u 16,00 sati. 

Obveza korisnika usluge/ugovoratalja putovanja je nakon zaprimanja ugovora putem , primljeni ugovor e-mailom potpisati i dostaviti u poslovnicu Konoko turističke agencije (pošta) ili skeniranog poslati na mail info@konoko.hr. Organizator putovanja ima portal za komunikaciju i informacije. Svaki Korisnik putem ovog portala, prilikom aktivacije ugovorne obveze, upisuje svoje podatke koji su potrebni za organiziranje paket aranžmana. Korisnik/putnik odgovara za ispravnost upisanih podataka. U slučaju pogrešno upisanih podataka (kao što su broj putne isprave, spol putnika i slično) u kasnijoj fazi organizacije putovanja ili prilikom realizacije mogu nastati komplikacije koje se više neće moći otkloniti. Organizator putovanja neće se smatrati odgovornim za ovakve situacije. U slučaju kašnjenja putnika na dogovoreni polazak autobusa ili plovila tijekom provedbe i realizacije turističkog paket aranžmana, organizator putovanja nastavit će sa provedbom putovanja prema planiranoj satnici bez osobe koja kasni. Organizator putovanja u tom slučaju pružio je punu uslugu prema svim putnicima. Osoba koja je zakasnila na izlet na kojem je ugovorena i plaćena unaprijed posjeta muzeju ili objektu od interesa nema pravo na povrat troškova ulaznice. Organizator putovanja dužan je pružiti pomoć ako se putnik nađe u poteškoćama u skladu s člankom 49. Zakona o pružanju usluga u turizmu. Svoje nezadovoljstvo uslugom za vrijeme samog putovanja i pružanja usluge iz paket aranžmana putnik je dužan izraziti odmah na licu mjestu kod predstavnika agencije. Svoje nezadovoljstvo uslugom, primjedbe, pohvale i komentare svaki putnik može uputiti poštom na adresu Čret 24, Zagreb ili elektronskom poštom na info@konoko.hr.

Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije (nedostatak snijega, loše vremenske prilike, loše uređene skijaške staze ili plaže, prevelike gužve, krađa ili oštećenje imovne) koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo putnika, a ne tiču se direktno kvaliteta smještajne jedinice, ne mogu biti predmetom prigovora.
Cijene navedene u programima agencije su bazirane na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi, te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora.

Svaka moguća/predviđena odstupanja od ovih uvjeta, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja i dostavljena putniku uz ugovor. Potpisivanjem Ugovora o putovanju, putnik u cijelosti prihvaća Program i Opće uvjete organizacije putovanja. Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta organizacije putovanja, prestaju vrijediti ” Opći uvjeti putovanja ” ranijih izdanja.

 

U Zagrebu 25. ožujka 2021.